Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Scholing Randstad West wil graag recente ontwikkelingen met je delen. We publiceren ieder kwartaal samenvattingen van wetenschappelijke artikelen over interessante onderwerpen. Daardoor kun je als fysiotherapeut eenvoudig op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen je vakgebied. Renske Annevelink is onze vaste reporter en zij kiest ieder kwartaal een thema uit en selecteert voor ons relevante artikelen en vat deze samen. De artikelen hebben directe relevantie voor de praktijk.

Naast Renske zullen van tijd tot tijd ook andere collega’s een bijdrage leveren.

Het effect van krachttraining op de botmineraaldichtheid bij ouderen - door Renske Annevelink

Regelmatig bewegen en sporten draagt voor eenieder bij aan de algehele gezondheid. Naarmate men ouder wordt kan het lastiger zijn om frequent te blijven sporten en bewegen. Juist omdat het ouder worden gepaard gaat met de nodige fysieke veranderingen, is het van belang om beweeg- en sportadviezen na te blijven leven. Het Nederlandse Beweegadvies adviseert ouderen daarom om naast de 150 minuten per week matig intensief bewegen, ook minimaal twee keer per week bot- en spierversterkende oefeningen in combinatie met balansoefeningen te doen[i]. Dit is bij ouderen niet alleen gunstig om spiermassa te behouden, en daarmee sarcopenie tegen te gaan, maar draagt ook bij aan het behoud van de botmineraaldichtheid. Wat er nodig is om deze botmineraaldichtheid bij ouderen op peil te houden en welke rol krachttraining hierin kan spelen, wordt uitgelegd in deze wetenschappelijke samenvatting van het artikel van Massini en collega’s (2022). Lees verder

Het preventieve effect van krachttraining bij chronische ziekten - door Renske Annevelink

“Bewegen is goed, meer bewegen is beter” is het welbekende advies beschreven in de Nederlandse Norm Gezond Bewegen[i]. Naast voldoende dagelijkse beweging zoals lopen, fietsen en huishoudelijke taken is het advies om minimaal twee keer per week bot- en spierversterkende oefeningen uit te voeren. Voldoende lichaamsbeweging werkt niet alleen gezondheidsbevorderend maar dient tevens als preventief middel in het verkleinen van de kans op (chronische) ziekten. Naast aerobe duurtraining lijkt ook krachttraining een mogelijk preventieve bijdrage te kunnen leveren in het ontstaan van o.a. hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en verschillende soorten kanker. In deze wetenschappelijke samenvatting van het artikel van Momma en collega’s (2022)[ii] staan we stil bij de gunstige effecten van krachttraining in het verkleinen van de kans op chronische ziekten en vroegtijdige sterfte. Lees verder


Return to sport tests en criteria na voorste kruisband reconstructie  - door Renske Annevelink

Voorste kruisbandletsel kent een hoge prevalentie onder met name jonge sporters. Om de mechanische stabiliteit van de knie te herstellen en het algeheel functioneren te normaliseren, wordt er vaak gekozen voor operatieve reconstructie van de voorste kruisband (VKBR). Vaak zijn er hoge verwachtingen over herstel en sporthervatting. Echter blijkt dat slechts 65 procent van de jonge sporters (< 20 jaar) na VKBR terugkeert op het oude sportniveau. Daarnaast blijkt het risico op recidief letsel bij deze doelgroep groot. Verschillende tests en criteria voor return to sport (RTS) in richtlijnen en protocollen bieden houvast bij het opstellen van een fysiotherapeutisch behandelplan gericht op sporthervatting. Helaas is de toepasbaarheid en zeggingskracht van deze tests en criteria niet in alle situaties even eenduidig. Lees verder

Gezondheidsvaardigheden - door Renske Annevelink

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het thema gezondheidsvaardigheden. Vanuit onderzoek blijkt dat gezondheidsvaardigheden belangrijke determinanten zijn binnen gezondheid. Niet voor niets is health literacy (gezondheidsvaardigheden) door de World Health Organisation (WHO) benoemd als speerpunt om de gezondheid en gezondheidszorg duurzaam te verbeteren[i]. Echter is niet iedereen even gezondheidsvaardig, zo laten cijfers van het Nivel zien dat 29 procent van de Nederlanders over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikt[ii]. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen onvoldoende in staat zijn om de juiste zorg te vinden of zelf een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Als fysiotherapeut is het daarom van belang om hier alert op te zijn en hiermee rekening te houden binnen de fysiotherapeutische behandeling. Lees verder

 

De invloed van slaap op chronische nek- en rugpijnklachten - door Renske Annevelink

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de invloed van leefstijlfactoren op het ontstaan en voortbestaan van gezondheidsproblemen. Daar waar de rol van Gezondheidsbevorderaar binnen het nieuwe KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut een prominente plaats inneemt, is het ook voor ons fysiotherapeuten van belang om hier oog voor te hebben. Naast leefstijlfactoren als voeding en bewegen lijkt ook slaap een relevante factor om tijdens de anamnese in kaart te brengen. Voldoende goede nachtrust is van invloed op iemands gemoedstoestand en belastbaarheid. Een tekort aan goede slaap kan mogelijk bijdragen aan het ontstaan van verschillende klachten. In deze wetenschappelijke samenvatting staan we stil bij het onderzoek van Van Looveren en collega’s (2021) waarin gekeken is naar de invloed van slaap op pijn bij mensen met chronische nek- en rugklachten. Lees verder


De fysiotherapeutische expertise op het gebied van beweeg- en trainingsschema's - 
door Renske Annevelink

Als fysiotherapeut zijn wij dé expert op het gebied van bewegen. Daarmee zijn wij bij uitstek de aangewezen beroepsgroep om fysieke activiteit te promoten en beweegprogramma’s aan te bieden. Beweegrichtlijnen en wetenschappelijke literatuur bieden daarbij kennis en aanbevelingen om cliëntgroepen gericht in beweging te krijgen. Desondanks blijkt er in de praktijk veel variatie te zijn in de wijze waarop beweegadvies en trainingsschema’s worden samengesteld en aangeboden.Daar waar variatie enerzijds noodzakelijk is om het beweeg- en oefenschema te personaliseren naar de wensen en situatie van de cliënt, is het anderzijds van belang om richtlijnen en uitgangspunten vanuit de literatuur niet uit het oog te verliezen. Dat bewegen goed is en in de juiste vorm een effectieve behandeloptie blijkt, is inmiddels bekend. Hoe wij dit als fysiotherapeuten vormgeven en welke kennis en richtlijnen we daarbij hanteren is onderzocht door Barton en collega’s (2021). Lees verder

De rol van voeding bij chronische musculoskeletale pijnklachten - door Renske Annevelink


Een grote groep mensen die hulp zoekt bij de fysiotherapeut kampt met aanhoudende en recidiverende pijnklachten. Om deze groep zo goed mogelijk te helpen, gaat er steeds meer aandacht uit naar de factoren die samenhangen met deze chronische pijnklachten. Zo wordt er op wetenschapsgebied al geruime tijd onderzoek gedaan naar de rol van verschillende biomedische en psychosociale factoren die samenhangen met het ontstaan en voortbestaan van chronische pijn. Daarbij is er toenemende interesse naar de rol van leefstijlfactoren, waaronder bewegen, roken, slaap en voeding, bij chronische pijnklachten. Dat voeding een belangrijke factor is bij chronische aandoeningen, wordt ook erkend door de World Health Organisation (WHO); Lees verder 

Het Musculoskeletal Clinical Translation Framework - door Renske Annevelink

Tool voor de fysiotherapeutische behandeling van mensen met musculoskeletale pijnklachten

De behandeling van mensen met musculoskeletale pijnklachten is voor veel fysiotherapeuten dagelijkse kost. Daar waar deze musculoskeletale problematiek vaak een multidimensionale gelaagdheid kent, vormt het onderzoeken, analyseren en interpreteren van alle betrokken factoren vaak een uitdaging. Vervolgens blijkt ook het opzetten van een passend, biopsychosociaal behandelplan niet altijd even eenvoudig. Ondanks de beschikbaarheid van wetenschappelijke evidentie en verschillende praktijkrichtlijnen, blijkt het lastig om deze kennis te vertalen naar ons dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Lees verder 


Gedragsverandering voor de lange termijn - door Renske Annevelink

Naast de curatieve zorg die wij als fysiotherapeut leveren, is er vandaag de dag steeds meer aandacht voor preventie. Het voorkomen van bepaalde ziektes en aandoeningen of het verergeren ervan, dwingt ons om ook te kijken naar iemands algehele leefstijl. Door het maken van duurzame aanpassingen in iemands leefstijl, kunnen veel klachten voorkomen of verminderd worden. De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), die steeds meer wordt toegepast door fysiotherapeuten, is hier een mooi voorbeeld van. Daar waar GLI gebaseerd is op gedragsverandering, is het interessant om stil te staan bij de factoren die hierop van invloed zijn. Wanneer wij weten welke factoren een rol spelen bij gedragsverandering op de lange termijn, kunnen we hier rekening mee houden binnen ons fysiotherapeutisch handelen. Lees verder

Zelfmanagement in beweging: wat kan en doet de fysiotherapeut? - door Anita Feleus

Hoe bevorder je als fysiotherapeut het zelfmanagement van cliënten? Hoe zorg je dat zij duurzaam meer bewegen, waarbij ze zelf de regie (leren) nemen. Het nieuwe onderzoeksproject PROZA kijkt naar wat fysiotherapeuten nu doen en wat werkt voor cliënten. 

Zelfmanagement staat al in verschillende richtlijnen en is het centrale thema van een landelijke richtlijn die het KNGF in samenwerking met de VVOCM momenteel ontwikkelt. Begrijpelijk, want veel klachten en aandoeningen die wij zien zijn niet acuut of eenmalig. Mensen coachen bij zelfmanagement draagt bij aan een gunstiger beloop van de klachten, versterkt de interne locus of control en eigen regie van mensen én hun kwaliteit van leven. Lees verder 


Telehealth en fysiotherapie; zorg-op-afstand het nieuwe normaal? - door Renske Annevelink

Als gevolg van de maatregelen en beperkingen door COVID-19, is het voortzetten van goede fysiotherapeutische hulpverlening een enorme uitdaging. Meer dan voorheen worden fysiotherapeuten uitgedaagd om vindingrijk en innovatief te handelen. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om meer zorg-op-afstand te kunnen verlenen. Begrippen als e-health, telehealth en hybride-zorgverlening zijn niet nieuw maar lijken door de huidige omstandigheden ineens weer relevanter. Daar waar de meningen over telehealth en fysiotherapie enorm uiteenlopen, is het waardevol om de verschillende voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Lees verder


Culturele diversiteit en chronische pijn - door Renske Annevelink

Als fysiotherapeut krijgen we vrijwel dagelijks te maken met cliënten die kampen met chronische musculoskeletale pijnklachten (chronische MSK pijn). Niet alleen de omvang maar meer nog de diversiteit en complexiteit van de ervaren problematiek binnen deze cliëntgroep vormen een belangrijke uitdaging voor onze fysiotherapeutische hulpverlening. Inmiddels is duidelijk dat chronische MSK pijn gezien kan worden als een biopsychosociaal probleem waarbinnen allerlei biologische, contextuele, cognitieve en emotionele factoren een rol spelen. Vanuit onderzoek is gebleken dat o.a. pain beliefs, cognitie en gedrag belangrijke factoren zijn binnen de diagnose en behandeling van cliënten met chronische MSK pijn. Hoewel deze factoren een sterk individu specifiek karakter hebben, zijn er aanwijzingen voor overeenkomsten in pain beliefs, cognitie en gedrag op basis van etniciteit en culturele achtergrond. Lees verder

Patiëntgerichte zorg in de fysiotherapie; hoe ziet dat eruit? - door Renske Annevelink

In ons fysiotherapeutisch handelen streven we ernaar de patiënt centraal te stellen. Ondanks dat dit mogelijk voelt als een ‘open deur’, blijkt het lastig om dit concept te concretiseren. Het concept patiëntgerichte zorg werd voor het eerst beschreven door McWhinney in 1989 ; “de gezondheidsprofessional probeert de wereld van de patiënt te betreden en daarbij de ziekte/aandoening door de ogen van de patiënt te bekijken”. Hierop volgden verschillende definities en beschrijvingen over wat patiëntgerichte zorg nu precies inhoud, de meeste afkomstig vanuit de medische wereld. Ondanks de raakvlakken met ons vakgebied is het interessant om deze ‘open deur’ eens vanuit een fysiotherapeutische invalshoek te bekijken. Lees verder

 


Schrijvers van de artikelen 


Renske Annevelink is van origine fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper. Op dit moment houdt zij zich vooral bezig met het geven van onderwijs binnen de bacheloropleiding Fysiotherapie wat zij combineert met het doen van onderzoek binnen het Kenniscentrum Zorginnovatie aan de Hogeschool Rotterdam. Samen met collega’s werkt zij momenteel aan het CuPiD-onderzoek waarbij we onderzoek doen naar de sociaal-culturele diversiteit bij cliënten met musculoskeletale pijnklachten. Ze vindt het belangrijk om zoveel mogelijk de verbinding te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en de fysiotherapeutische beroepspraktijk. Ten slotte is wetenschappelijk onderzoek pas echt waardevol wanneer we hier in ons dagelijks (fysiotherapeutisch) handelen iets mee kunnen. 

 

Anita Feleus is fysiotherapeut en studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. Daarna deed ze promotieonderzoek bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het ErasmusMC. Sinds 2008 werkt ze als docent bij de opleiding Fysiotherapie en als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Thema’s in het onderzoek waarin ze betrokken is zijn: ondersteuning van eigen regie en zelfmanagement van cliënten door zorgprofessionals, het bevorderen van (duurzaam) gezond beweeggedrag, en preventie. Lopende projecten waarbij ze is betrokken en samenwerkt met andere kennisinstellingen en praktijkpartners zijn: 

 

  • Het BIBOZ-project: Blijf in beweging, ondersteuning van zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag (BiBoZ: Blijf in Beweging: Project - Hogeschool Rotterdam);
  • Het PROZA-project: over persoonsgerichte zelfmanagementondersteuning voor duurzaam gezond beweeggedrag, gericht op handvatten voor de fysiotherapeut(PROZA: Project - Hogeschool Rotterdam);
  • KANSrijk: gericht op het optimaliseren van de behandeling van werkenden met klachten van de arm nek en/of schouder (KANS).

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.